Board of Honorary Advisors

 • 儲富有先生
  Mr. CHU, Fu Yau Dominic
 • 潘永強先生
  Mr. POON, Wing Keung
 • 李彩燕女士
  Ms. LEE, Choi Yin Fanny
 • 郭芸女士
  Ms. KWOK, Wan
 • 楊少雄先生
  Mr. YEUNG, Siu Hung Paul
 • 劉國輝先生
  Mr. LAU, Kwok Fai Francis
 • 李繩宗先生
  Mr. LI, Shing Chung Matthias
 • 潘銘昭先生
  Mr. POON, Ming Chiu Matthew
 • 胡國強先生
  Mr. WU, Kwok Keung Andrew
 • 楊偉雄先生
  Mr. YEUNG, Wai Hung Peter

Honorary Legal Advisor

 • 伍國賢大律師
  Mr NG, Kwok Yin Godwin

Honorary Auditor

 • 香港立信豪會計師事務所
  BDO Limited

Honorary Financial Advisor

 • 李陳衞賢女士
  Mrs LI CHAN, Wai Yin

Honorary Editor

 • 陳瑞華先生
  Mr. Lester Chan
Sharing Our Love to...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •